സിറിൽ സി വെള്ളൂർ മുതൽ അജിത് ലാൽ വരെ നീളുന്ന താരനിരക്ക് പന്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത താരം ,…

പൊതുവെ വോളിബോൾ താരങ്ങൾ പറയുക എന്റെ ഉയരം കണ്ട് ഇന്ന സാറ് ,കോച്ച് ,ചേട്ടൻ എന്നെ വോളിബോളിലേക്കു കൊണ്ട് വന്നു