പിന്നണി ഗായിക മഞ്ജരി വിവാഹിതയായി🥰സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് മഞ്ജരിയും വരൻ ജെറിനും.