സഞ്ജുവിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് അവസരം ഇല്ല

ഐപിൽ  പതിനഞ്ചാം  സീസണിലെ സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ

ഐപിൽ  പതിനഞ്ചാം  സീസണിലെ സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ

400ലധികം റൺസ്

400ലധികം റൺസ്

150 പ്ലസ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്

150 പ്ലസ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്