സച്ചിൻ അപൂർവ്വ റെക്കോർഡുകൾ അറിയാം

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസുള്ള താരം

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസുള്ള താരം

ടെസ്റ്റ്‌ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസുള്ള താരം

ടെസ്റ്റ്‌ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസുള്ള താരം

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറ്‌ സെഞ്ച്വറികളുള്ള ഏക താരം

ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസടിച്ച താരം

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിക്ക് ഉടമ

ഏറ്റവും അധികം ടെസ്റ്റ്‌ & ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം

ഏറ്റവും അധികം ടെസ്റ്റ്‌ & ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം