സീസണിലെ ആദ്യ ജയവുമായി ബാംഗ്ലൂർ 

സീസണിലെ ആദ്യ ജയവുമായി ബാംഗ്ലൂർ