ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ജയം കൊൽക്കത്തക്ക് സ്വന്തം

ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ജയം കൊൽക്കത്തക്ക് സ്വന്തം

2 wicket

2 wicket

50 Runs

50 Runs

3  Wicket

3  Wicket