ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥി ജാനകി സുധീർ

ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥി ജാനകി സുധീർ

ജനനം :1997

ജനനം :1997

പ്രായം :24

പ്രായം :24

ആദ്യ സിനിമ :ചങ്ക്സ്‌