ജോർജ്കുട്ടിയുടെ മകളായി എത്തിയ കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ