ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി നേട്ടങ്ങൾ

ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി നേട്ടങ്ങൾ

ആദ്യ ഐപിൽ സീസൺ മുതൽ ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ

204 മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈയെ നയിച്ചു

204 മത്സരങ്ങളിൽ ചെന്നൈയെ നയിച്ചു

121  കളികളിൽ ജയിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ

121  കളികളിൽ ജയിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ

59.60 വിജയശതമാനം

13 സീസണിൽ ചെന്നൈയെ നയിച്ചു

13 സീസണിൽ ചെന്നൈയെ നയിച്ചു

നാല് ഐപിൽ കിരീടം

നാല് ഐപിൽ കിരീടം

ഒരു തവണ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടം

ഒരു തവണ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടം

Miss You MSD