മാജിക്ക് ലൂക്കിൽ സുന്ദരിയായി ത്രിഷ!! ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ