ചുരുദാറിൽ സ്റ്റൈലിഷായി സംയുക്ത | Malayalam Actress In Latest Look