നതാലിയ ഗോഞ്ചരോവ ,വോളിബോൾ വേൾഡ് ന്റെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ വീക്ക് .

റഷ്യൻ വോളിയുടെ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നതാലിയ ഗോഞ്ചരോവ , ഡൈനാമോ മോസ്കോയുടെയും റഷ്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെയും ഭാഗമായ 31 കയറിയാണ്

വോളീബോൾ മത്സരങ്ങൾ ഈ വർഷമില്ല , പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ .

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കായിക മത്സരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് , എന്തിനധികം വർഷങ്ങൾക്ക്

മറക്കാനാകാത്ത ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങൾ , ഷിജാസ് മുഹമ്മദ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നും വോളീബോൾ നെ പറ്റി ധാരാളം സംസാരിക്കാറുണ്ട്…..ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത് വോളീബോൾ നെ ഇത്ര